တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ျပဳေၾကညာခ်က္

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ( Union Peacemaking Working Committee- UPWC ) ႏွင့္ တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ( Nationwide Ceasefire Coordination Team- NCCT ) တို႕အၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဝ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႕တြင္ နွစ္ဖက္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္းမိသား စုမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုးႏွင့္အတူ ထပ္တူထပ္မွ် အထူးဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

      DOF  Logo (Final last) ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန