ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ထုတ္လုပ္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းစားနပ္ရိကၡာဖူလံုၿပီး စားသံုးသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ သယံဇာတထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ငါးမ်ိဳးျပဳန္းတီးမႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ငါးသားေပါက္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ မ်ိဳးစိုက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ငါးသားေပါက္ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရခ်ိဳငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ငါးမဖမ္းရဧရိယာ၊ ငါးမဖမ္းရ ရာသီတို႔အား ညွိႏႈိင္း၍ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈတိုးတက္လာျခင္း၊ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ငါးေမြးျမဴေရး က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အစုအဖြဲ႔မ်ား တိုးတက္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေခ်းေငြရရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ Graph 1 Graph Graph 7 Graph 6 Graph 5 Graph 4 Graph 3 Graph 2