ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေလေဘးသင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနရံုးမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ဘူးသီးေတာင္ ၊ ေမာင္ေတာရံုးမ်ားႏွင့္ အလယ္သံေက်ာ္စခန္း၊ ဘူးသီးေတာင္စခန္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားသို႕ ျပည္နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားမွ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ ေငြသားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္လ်က္ရွိရာ (6-8-2015) ရက္ေန႕အထိ စုစုေပါင္းတန္ဘိုးမွာ ( 3881700/-) က်ပ္သိန္း ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။     b106d53d0e71e59b5f6a5d39c982fbbfa8c388867100f3665ecbfd2347017eba bbf8ea96dc772c2d59976f6bced92b01afdaba3f02e9bd8e35be4224b1356007