ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္ ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

( အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း )

၁။       ေမြးျမဴေရး ၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးရိတ္ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမွ ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ (Open Tender) ေခၚဆို ၀ယ္ယူလိုပါသည္။

 

(က)       ဓါတ္ခြဲခန္းသံုးပစၥည္း                (၄၂) မ်ိဳး

(ခ)         ရံုးသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာ          (၉)  မ်ိဳး

(ဂ)        လုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္းကိရိယာ   (၃) မ်ိဳး

(ဃ)      ရံုးသံုးပရိေဘာဂပစၥည္း               (၅) မ်ိဳး

 

၂။        အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံမ်ားကို (၂၄-၆-၂၀၁၅) ရက္ေန႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃၆) ေနျပည္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

၃။        အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ပစၥည္း၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၃၆) ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ( 067-418537 ) သို႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန